محصول دیجیتالی

بیمه بین المللی

بیمه بین المللی
محصول دیجیتالی

بیمه بین المللی

۷٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید
چکیده . . . . . . 2
................................ ................................ ................................ ................................ ............. فصل اول: کلیات تحقیق . . . . . 3
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... - -1 1 مقدمه . . . . . 4
................................ ................................ ................................ ................................ ........................... - – 2 بیان مسأله . . . . . 5 1
................................ ................................ ................................ ................................ ..................... - – 3 اهداف تحقیق . . . . . 5 1
................................ ................................ ................................ ................................ ................. - – 4 سئوالات تحقیق . . . . . 5 1
................................ ................................ ................................ ................................ ................. - – 5 فرضیات تحقیق: . . . . . 6 1
................................ ................................ ................................ ................................ ...................... - – 6 سوابق تحقیق . . . . . 6 1
................................ ................................ ........... - – 7 روش شناسی پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
................................ ................................ ................................ ............ فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری پژوهش . . . . 9
................................ ................................ ................................ ................................ ................. - – 1 تعاريف مفاهیم . . . . . 11 2
................................ ................................ ................................ ................................ ........ - - – 1 مسئولیت مدنی: . . . . 11 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ............... - - – 2 تعريف بیمه: . . . . . 11 1 2
................................ ................................ ............................ - - – 3 تعريف بیمه نامه در حقوق تجارت ايران: . . . 11 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ..... - - – 4 معنی لغوی رهن: . . . . 11 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ............. - - – 5 تعريف وثیقه: . . . . . 12 1 2
................................ ................................ ................................ ............. - - – 6 تعريف توثیق در حقوق تجارت: . . . . 12 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ........................ - - – 7 بیمهگر . . . . . 12 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ................... - - – 8 بیمه گذار . . . . . 13 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ................... - - – 9 بیمه شده . . . . . 13 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ....................... - - – 11 ذينفع . . . . . 13 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ................. - - – 11 حق بیمه . . . . . 13 1 2
................................ ................................ ................................ ............. - - – 12 سرمايه بیمه و يا غرامت بیمه . . . . 13 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ....................... - - – 13 حادثه . . . . . 13 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ....... - - – 14 مدت بیمه نامه . . . . 13 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ..... - - – 15 اصل حسن نیت . . . . 13 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ .. - - – 16 پرداخت حق بیمه . . . . 14 1 2
................................ ................................ ................................ ............... - - – 17 بیمههای اجباری و اختیاری . . . . 14 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ . - - – 18 تقسیم بندی بیمه . . . . 14 1 2
................................ ................................ .............................. - - - – 1 بیمه = سرمايه گذاری برای آرامش . . . 15 18 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ............... - - – 19 تاريخ بیمه . . . . . 15 1 2
................................ ................................ ................................ ................................ ........ - - – 21 بیمه های نوين . . . . 17 1
................................ ................................ ................................ ........................ - - – 21 بیمه های نوين در ايران . . . . 18 1 2
................................ ................................ ................................ ........................ - – 2 قواعد عمومی رهن بیمه نامه . . . . 19 2
................................ ................................ ................................ ......... - - – 1 جايگاه بیمه نامه در رهن حقوقی . . . 19 2 2
................................ ................................ ................................ ......... - - – 2 رهن بیمه نامه در زمینه بازرگانی . . . 21 2 2
................................ ................................ ........................ - - – 3 ضرورت تفکیك رهن مدنی از رهن تجاری . . . 21 2 2
4 اصول مسائلی كه در لايحه رهن بیمه نامه در زمینه بازرگانی بايد مورد توجه واقع شود – - - 2 2 : ...... 22. . . .
................................ ................................ ................................ ................................ ..................... - - - – 1 راهن . . . . . 22 4 2 2
................................ ................................ ................................ .......................... - - - – 2 مرتهن و موارد رهن . . . . 22 4 2 2
................................ ................................ ................................ ........... - - - – 3 توجه به مسأله حقوق مرجح . . . . 23 4 2 2
................................ ................................ ............ - - - – 4 ترتیب ثبت رهن بیمه نامه در زمینه بازرگانی . . . 24 4 2 2
................................ ................................ ........................... - - - – 5 چگونگی استیفای طلب از موارد رهن . . . 24 4 2 2
- - - – 6 پیشبینی مقررات مربوط به بیع مورد اجاره ضمن لايحه رهن بیمه نامه در زمینه بازرگانی: 24 4 2 2
5 عقد – - - 2 2 رهن با وثیقه چه ارتباطی ................................ ................................ ................................ ... دارد؟ . . . 25
................................ ................................ .......... فصل سوم: بررسی توثیق بیمه نامه در قانون مدنی ایران . . 27
1 قواعد – - 3 عمومی توثیق ................................ ................................ ................................ ..................... بیمه نامه . . . . 28
1 جايگاه – - - 1 3 بیمه نامه در توثیق ................................ ................................ ................................ ......... قانونی . . . 28
1 توثیق – - - - 1 1 3 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... الزامی . . . . 28
2 ماهیت – - - 1 3 بیمه نامه به عنوان ................................ ................................ ................................ ........... وثیقه . . . . 29
3 حقوق – - - 1 3 ناشی از بیمه نامه در فرايند ................................ ................................ ........................... توثیق . . . 31
4 مبنای – - - 1 3 توثیق ................................ ................................ ................................ ............................ بیمه نامه . . . . 31
5 بیمه نامه – – - 1 3 يا مفاد ................................ ................................ ................................ .............................. آن . . . . 31
1 چهرة – - - - 5 1 3 ثبوتی بیمه نامه و توثیق ناشی از ................................ ................................ .................. آن . . . 32
2 توثیق – - - - 5 1 3 حق و مفاد ................................ ................................ ................................ ............. بیمه نامه . . . . 33
3 توقیف – - - - 5 1 3 طلب نزد ................................ ................................ ................................ ........................ ثالث . . . . 35
6 توثیق – - - 1 3 بیمه نامه در موارد ................................ ................................ ................................ ............ مشابه . . . . 35
7 ماهیت – - - 1 3 توثیق با توجه به حقوق ناشی از بیمه ................................ ................................ ............ نامه . . . 36
2 آثار – - 3 حقوقی توثیق بیمه ................................ ................................ ................................ ......................... نامه . . . . 37
1 توثیق – - - 2 3 در رابطه با بیمه ................................ ................................ ................................ ................... گذار . . . . 37
2 فقدان – - - 2 3 حق بیمه گذار در فرايند ................................ ................................ ................................ . توثیق . . . 38
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... نتیجه گیری . . . . . 39
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . منابع و مراجع . .
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تضمین بیمه نامه ها اجرا شده است روش اجرای پژوهش توصیفی به
صورت کتابخانه ای بوده که مطالب از طریق فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار
گرفته است. یکی از ابزارهای معاملاتی بیمه نامه میباشد. بیمه نامهها که نوعی مال محسوب میشوند
کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال میتوان آنها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. تجار در
روابط تجاری با یکدیگر و بانکها بیمه نامه را به توثیق میگذراند که به آن در اصطلاح توثیق بیمه نامه
اطلاق میشود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی
را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده است. بنابراین قضات دادگاهها و حقوق دانان، مساله توثیق بیمه نامه
با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند
که یکی از این مشکلات جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین
کیفری مندرج در ماده 231 قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان دور از این تعاریف نیست. بدین شکل که
دادگاه صادرکننده قرار تأمین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارات و شرایط موجود و وضعیت طرفین
کند که اغلب موارد این وثیقه عبارتست از وثیقه ملکی چرا که همگان ¬ پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می
به آن دسترسی دارند و عبارتست از بازداشت سند تا زمان ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
محل صدور سند. ضمناً چنانچه محل صدور سند خارج از حوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم
باشد بایستی با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول
ای جز بازداشت متهم وجود ندارد. ¬ پاسخ چاره
واژگان کلیدی: بیمه، تضمین بیمه نامه، رهن، وثیقه.

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد