محصول دیجیتالی

  پاورپوینت سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران کاندید CABG

  پاورپوینت سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران کاندید CABG
  پاورپوینت سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران کاندید CABG
  پاورپوینت سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران کاندید CABG
  محصول دیجیتالی

  پاورپوینت سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران کاندید CABG

  ۵٫۰۰۰تومان
  اضافه به سبد خرید

  مقدمه: افزایش سونوگرافی داپلر کاروتید به عنوان بهترین روش بیماریابی جهت تنگی شریان کاروتید در بیماران کاندید عمل جراحی بای پاس عروق کرونر CBG (Coronary Artery Bypass Grafiting) مطرح می باشد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع تنگی شریانهای کاروتید در بیماران موردنظر به منظور تعیین گروههای پرخطر جهت تنگی شریانی می باشد.روش کار: با مطالعه توصیفی و مقطعی 486 بیمار که کاندید عمل جراحی بای پاس عروق کرونر CABG بودند، قبل از عمل تحت سونوگرافی شریانهای کاروتید قرار گرفتند. سپس اطلاعات مربوط به مورفولوژی شریانهای کاروتید و عوامل خطر تنگی کاروتید از قبیل جنس، سن، سابقه دیابت، هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی، مصرف سیگار، شنیدن صدای برویی روی شریان های کاروتید از بیماران جمع آوری شد و اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقادیر P<0.05 معنی دار تلقی گردید.نتایج: محدوده سنی بیماران بین 35 تا 87 سال بود. از بین بیماران فوق 21 نفر (%4.3) سابقه CVA (Cerebro Vascular Accidents) و TIA (Transient Ischemic Attack) قبلی داشتند. در معاینه فیزیکی، 31 بیمار (%6.3) صدای برویی روی شریان کاروتید داشتند. در سونوگرافی داپلر کاروتید به عمل آمده از بیماران، 252 بیمار در (%51.8) نتیجه سونوگرافی داپلر کاروتید نرمال بود. 96 بیمار (%19.7) تنگی خفیف یعنی کمتر از %50، 17 بیمار (%24.2) تنگی متوسط یعنی بین 50 تا %70 و در 21 بیمار (%4.3) نیز تنگی شدید یعنی بیشتر از %70 مشاهده گردید. بین عوامل خطر از قبیل سابقه قبلی CVA یا TIA دیابت، هیپرتانسیون، هیپرلپیدمی، مصرف سیگار سن بالای 60 سال جنس با تنگی کاروتید بیش از %50 ارتباط معنی داری یافت نگردید. ولی بین تنگی شاخه اصلی عروق کرونر چپ در آنژیوگرافی (P=0.033) و سابقه انفارکتوس میوکارد قبلی (P=0.002) و همچنین سمع صدای برویی بر روی شریانهای کاروتید (P=0.033) با تنگی بیش از %50 ارتباط معنی داری مشاهده شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، انجام روتین سونوگرافی داپلر شریانهای کاروتید در بیماران کاندید عمل جراحی بای پاس عروق کرونر در بیماران با تنگی شدید شاخه اصلی عروق کرونر چپ و سابقه قبلی انفارکتوس میوکارد و همچنین شنیده شدن صدای برویی، قویا توصیه می گردد. ضمنا وجود شیوع بالای (%48.2) درجات مختلف تنگی بدون علامت عروق کاروتید در بیماران کاندید عمل، توجه روزافزون به اقدامات پیشگیرانه و درمانی را گوشزد می نماید.
  كلید واژه: عروق کاروتید، بای پاس شریان کرونر، مرگ و میر

  محصولات مرتبط

  محصولی برای نمایش وجود ندارد