جستجو
محصول دیجیتالی

پایانامه ارشد بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهري

پایانامه ارشد بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهري
محصول دیجیتالی

پایانامه ارشد بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهري

۳٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

چکیده:

کیفیت زندگی شهري یکی از مهمترین حوزه هاي مطالعات شهري در کشورهاي مختلف است . این مهم به دلیل

اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست هاي عمومی و نقش آن بـه عنـوان ابـزاري کارآمـد در

مدیریت و برنامه ریزي شهري است.نواحی شهري مراکز اصلی رشد اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در هر کشـوري

هستند و خود را به عنوان جذاب ترین نقاط براي ایجاد ثروت، کار، خلاقیت و نوآوري اثبات کرده اند. اما در عـین

حال، این نواحی با چالش هاي مهمی نیز در زمینه هاي تخریب فیزیکی و محیطی، محرومیت اجتمـاعی، نـاامنی،

بیکاري، کمبود مسکن، ترافیک و حاشیه نشینی روبرو هستند کـه ایـن مشـکلات کیفیـت زنـدگی شـهري را بـه

شدت کاهش می دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی سنجش کیفیت زنـدگی در منـاطق شـهري در منطقـه

پنج شهر کرج می باشد. در این تحقیـق کـه بـا اسـتفاده از مطالعـه پیمـایش میـدانی و روش تحقیـق توصـیفی -

تحلیلی ابتدا با استفاده از ابزار پرسشنامه به گردآوري داده هاي میدانی از شهروندان پرداختـه اسـت (383=N ، (

و پایایی آن با آلفاي کرونباخ 80/0 مورد تأییـد قـرار گرفـت . سـپس بـرا ي تجزیـه و تحلیـل از آزمونهـاي آمـاري

مناسب و در قالب نرم افزار spss استفاده شد که از آزمونهاي همبستگی پیرسون، آزمون test-t تک نمونـه اي ،

آزمون فریدمن جهت رتبه بندي شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین میـانگین هـا در

بعد عینی مربوط به شاخص محیط مسکونی با میـانگین 70,2 و در بعـد ذهنـی مربـوط بـه مربـوط بـه شـاخص

تعامل و همبستگی اجتماعی با میانگین 47,4 می باشد. همچنین یافتههاي بدست آمده از آزمون فریـدمن نشـان

می دهد رتبهبندي فریدمن داراي وضعیت تقریباً مناسبی میباشند، به گونهاي که شاخصهاي مذکور تعـاملات و

همبستگی اجتمـاعی بـا میـانگین رتبـه اي 22,8 ،احسـاس امنیـت یـا 61,6 ،اوقـات فراغـت بـا 78,5 از بـالاترین

میانگینهاي رتبهاي برخوردارند و دو شاخص دیگر اشتغال و درآمد با 85,3 و آموزش بـا 80,2 امتیـاز کمتـري را

کسب کردهاند. این امر را پذیرفت که مهمترین عامل تاثیرگذار در کیفیت زندگی منطقه پنج شاخصهاي مـرتبط

با کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی باشد. به عبارت دیگر در بحث کیفیت زنـدگی شـهري در منطقـه پـنج در

مجموع 9 شاخص که مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که شـاخص هـاي داراي میـانگین رتبـه اي بـالا، اغلـب

شاخصهاي مرتبط با کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی زندگی میباشند.

واژگا ن کلیدي: کیفیت زندگی، بعد عینی، بعد ذهنی، مناطق شهري، منطقه پنج کرج

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد