محصول دیجیتالی

پایانامه شناسایی عوامل موثر بر تطویل زمان اجرای پروژه های عمرانی

پایانامه شناسایی عوامل موثر بر تطویل زمان اجرای پروژه های عمرانی
پایانامه شناسایی عوامل موثر بر تطویل زمان اجرای پروژه های عمرانی
پایانامه شناسایی عوامل موثر بر تطویل زمان اجرای پروژه های عمرانی
محصول دیجیتالی

پایانامه شناسایی عوامل موثر بر تطویل زمان اجرای پروژه های عمرانی

۲٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

چکیده مقاله:

موضوع زمان ساخت اجرای پروژه برای همه کارفرمایان جزو موضوعات اولویت دار است چرا که افزایش هزینه عمدتا ناشی از تطویل زمان اجرای پروژه است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر تطویل زمان اجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی خدا آفرین است، با توجه به ماهیت و روش کار، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. برای رسیدن به نتایج از ابزار پرسشنامه فازی قضاوت خبرگان و جهت تنظیم ادبیات تحقیق از فیش برداری و جستجوی پایگاه های معتبر اینترنتی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه توزیع شد. درواقع پرسشنامه ای تنظیم و طراحی و توزیع شد که دارای شش قسمت متفاوت بود. جامعه آماری خبرگان در این پژوهش شامل کلیه مهندسان و مدیران شاغل در پروژه خدا آفرین در سطح مشاوران، پیمانکاران و شرکت آب منطقه ای اردبیل در سال 1395 بوده که شامل 56 مهندس و مدیر پروژه پیمانکار و 28 مهندس و مدیر پروژه مشاور و 14 مدیر پروژه وکارشناس فنی و مالی کارفرما است . روش انتخاب خبرگان به صورت خوشه ای طبقه بندی شده است.

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد