جستجو
محصول دیجیتالی

پایان_نامه_ارشد رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها

پایان_نامه_ارشد  رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها
محصول دیجیتالی

پایان_نامه_ارشد رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها

۷٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

دانشکده فیزیک

گروه فیزیک

رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها

چکیده

موادی که صفحه قطبش نور قطبیده خطی فرودی را می چرخانند، مواد فعال اپتیکی نامیده می شوند. ما

در این رساله نتایج بارون و آتکینز برای توجیه این پدیده را بازآفرینی می کنیم. ویژگی اصلی این روش،

کوانتش هر دو سیستم میدان الکترومغناطیسی و اتم است. ما همچنین مروری بر پدیده ابرتابش

می کنیم. این اثر دسته جمعی که مجموعه اتم، تابشی شدیدتر از برابر تابش یک اتم دارند، شاید به

حوزه فعالیت اپتیکی هم قابل تعمیم باشد.

کلمات کلیدی: کوانتش، میدان الکترومغناطیسی، اتم، ابرتابش، فعالیت اپتیکی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1

1-1.چرخش اپتیکی و دوفامی دایروی ..........................................................................................................3

8........................................................................................................................................... فارادی چرخش.1-2

3-1.بررسی فعالیت اپتیکی با فرض کوانتش ماده و کالسیک بودن نور ................................................12

4-1.لزوم کوانتش میدان الکترومغناطیس ....................................................................................................17

19...................................................................................................................................................... نامه پایان.1-5

فصل دوم: کوانتش میدان الکترومغناطیسی 21

23........................................................................................................................................................... مقدمه.2-1

2-2.نظریه پتانسیل برای میدان الکترومغناطیسی کالسیکی ...................................................................23

25................................................................................................................................................ کولن پیمانه.2-3

4-2.میدان کالسیکی آزاد ................................................................................................................................25

5-2.نوسانگر هارمونیک مکانیک کوانتومی ...................................................................................................29

31........................................................................................................................................... میدان کوانتش.2-6

فصل سوم: پدیده چرخش اپتیکی: رهیافت نظریه میدان کوانتومی الکترومغناطیسی 35

37.......................................................................................................................................................... مقدمه.3-1

39.................................................................................................................................... پراکندگی ماتریس.3-2

3-3.هامیلتونی برهم کنش ..............................................................................................................................

ج

47......................................................................................................................................... اپتیکی چرخش.3-4

فصل چهارم: حالت های اتمی جمعی و متغیرهای دینامیکی جمعی 77

79.................................................................................................................................................. جمعی اثرات.4-1

86............................................................................................................................. دیکی های حالت.4-1-1

2-1-4.تبهگنی حالت های دیکی ..............................................................................................................99

2-4.تابش اتمی دسته جمعی ...........................................................................................................................101

101................................................................................................................................. دیکی ابرتابش.4-2-1

2-4-2.تابش دسته جمعی در حالت حاصلضربی اتمی .......................................................................105

109..................................................................................................................... ابرتابش زمانی تحول.4-2-3

جمع بندی و کارهای پیش رو 113

منابع 115

فهرست اشکال

شکل )1-1 )چرخش چپگرد سطح قطبش توسط یک محیط فعال اپتیکی .................................................3

شکل )1-2 )طیف دوفامی دایروی یک پلی پپتید با آرایش مارپیچ-α و صفحه-β.................................... 8

شکل )1-3 )سه گذار تابشی انیشتین ...................................................................................................................17

شکل )4-1 )مقایسه نرخ گسیل ابرتابش با گسیل خود بخودی برای سیستمی شامل 20 اتم ..............112

فهرست جداول

جدول )1-1 )توان چرخشی کوارتز .......................................................................................................................4

جدول )1-2 )ضرایب شکست نور دایروی چپگرد و راستگرد در کوارتز. این مقادیر ..................................7

مربوط به کوارتز راستگرد بوده و برای کوارتز چپگرد، مقادیر باال معکوس می شوند.

جدول )1-3 )مقادیر ثابت وردت برای چند ماده ...............................................................................................9

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد