محصول دیجیتالی

پنجاه فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه ترجمه احمد شهریاری

پنجاه فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه ترجمه احمد شهریاری
پنجاه فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه ترجمه احمد شهریاری
پنجاه فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه ترجمه احمد شهریاری
پنجاه فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه ترجمه احمد شهریاری
محصول دیجیتالی

پنجاه فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه ترجمه احمد شهریاری

۳٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

فهرست

پیش گفتار

بخش 1 -ماموریت هاي یکتا بخش 5 -عوامل و نقش آفرینان محیطی

بخش 2 -رهیافت پروژه اي 1 -5 بررسی ي محیط

1 -2 آغاز یک پروژه 2 -5 تصمیم گیري درباره ي عوامل شکست و بررسی

ي خطر پذیري

پشتیبانی 5 -3 پروژه مدیریت 2 -2

3 -2 تصمیم گیري براي گرینش یک گزینه ي

درست

4 -5 ارتباط با افراد واقع در پیرامون کار

4 -2 ارزشیابی پروژه بخش 6 -کارگروهی در ماموریت یکتا

بخش 3 -رهیافت برنامه اي 1 -6 ایجاد کردن یک گروه

1 -3 تعیین مضمون برنامه 2 -6 رفتار شما در گروه

2 -3 مدیریت برنامه با TFEFG 3 -6 استفاده کردن از

شایسته گی ي اعضاي گروه

بخش 4 -نقش آفرینان اصلی 4 -6 کارگروهی

1 -4 روشن کردن تفاوتهاي سازمانی 5 -6 لزوم دقت به هنگام تصمیم گیري

2 -4 تصمیم گیري درباره ي شکل و نمودار

سازمان

6 -6 مشاوره ي موثر

3 -4 سه موقعیت کلیدي 7 -6 مدیریت دوگانه گی ها

4 -4 نقش مالک را تعیین کنید 8 -6 گوش فرا دهید

5 -4 نقش راهبر ماموریت را تعیین کنید 9 -6 دادن و گرفتن بازخور

6 -4 نقش اعضاي گروه را مشخص کنید

7 -4 شیوه ي راهبري ي خود را برگزینید

8 -4 به عنوان راهبر ماموریت قدرت کافی داشته

باشید

مشخصات کتاب

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد